Všeobecné pravidlá a podmienky súťaže.

Všeobecné pravidlá a podmienky súťaže.
Usporiadateľ a organizátor súťaže:
Usporiadateľom a organizátorom súťaže je Patrícia Pisová, salón krásy VOIRĒ Nails & Beauty Prievidza. IČO: 54668646, DIČ: 1125559358. S miestom podnikania Námestie slobody 23, 97101 Prievidza.

Miesto priebehu súťaže:
Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky prostredníctvom sociálnej siete Facebook alebo Instagram (ďalej len „miesto konania súťaže“).
Podmienky účasti v súťaži:
 Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba ktorá je registrovaná na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram, má po celý čas aktívny svoj účet a splní stanovené pravidlá súťaže (ďalej len „súťažiaci“). Súťažiaci sa zaväzujú dodržať všetky pravidlá používania siete Facebook a Instagram uvedené na https://www.facebook.com/terms.php
. Účasťou v súťaži súťažiaci v prípade výhry súhlasí so spracovaním a zverejnením jeho údajov (užívateľské meno účtu) podľa tohto štatútu.
Do súťaže o výhernú cenu bude zaradená každá osoba, ktorá v termíne konania súťaže splní všetky podmienky účasti v súťaži.

Výhra v súťaži:
Výhra v súťaži resp. výhry v súťaži sú uverejnené na profile stránky pod konkrétnym zverejneným statusom k súťaži pod príspevkom.

Pravidlá súťaže a spôsob určenia výhercov
Usporiadateľ vloží status na profil s časom konania súťaže a podmienkami zapojenia sa do súťaže. Spravidla výherca alebo výherci budú vybraní žrebovaním zo súťažiacich, ktorí splnili podmienky uvedené v statuse pre konkrétnu súťaž.

Oznámenie o výhre:
Meno výhercov/výhercu zverejní organizátor označením mena účtu v komentári pod príspevkom, pod ktorým sa zapojili do súťaže. Taktiež ich bude kontaktovať písomne
osobnou správou na Facebooku alebo Instagrame, na ktorú je výherca povinný reagovať v lehote 48 hodín. V prípade, že výherca nebude na výhru reagovať do 48 hodín, organizátor si vyhradzuje právo vykonať nové losovanie s účelom postúpenia výhry ďalšiemu výhercovi.

Odovzdanie výhry:
Výherca je povinný poskytnúť organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť za účelom odovzdania jeho výhry. Organizátor je oprávnený pri kontaktovaní výhercu požadovať od výhercu súťaže, osobné údaje v rozsahu celé meno, email a telefónne číslo za účelom odovzdania výhry.
Poskytnutie týchto údajov organizátorovi je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie bude považované za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu, ktorá je nevyhnutná na odovzdanie výhry. Neposkytnutie týchto údajov tak spôsobuje výhercovi zánik jeho práva na výhru. Údaje výhercu budú organizátorom spracúvané najviac po dobu do odovzdania výhry.
 Poskytnutím vyššie uvedených údajov udeľuje výherca organizátorovi súhlas na spracovanie týchto údajov a súhlas na zverejnenie údajov v rozsahu meno a priezvisko (resp. FB meno, meno na Instagrame) v zozname výhercov uverejnenom na oficiálnej stránke organizátora na sociálnej sieti.

Ďaľšie dôležité podmienky súťaže:

Účastník súťaže prehlasuje že ma viac ako 18 rokov.

Platnosť výherneho poukazu je 30 dni od oznámenia výhry. Výhra bude výhercovi odovzdaná formou poukazu na mailovu adresu alebo správou na Facebooku/ Instagrame.

Strata nároku na výhru:

V prípade, že výherca neplní podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na výhru.
 Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, promočnú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť.
 Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.
 Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka, ktorého správanie, či profil FACEBOOK/Instagram vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania.

Ochrana osobných údajov:
Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Účasťou v súťaži každý účastník súťaže dáva prevádzkovateľovi súťaže, v súlade s ustanovením § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o OOÚ“) dobrovoľne súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, nick a v prípade výhercu aj osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a e- mailová adresa. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti FACEBOOK alebo Instagram. Účastník súťaže je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie organizátorovi a usporiadateľovi súťaže a nie elektronickej sociálnej sieti FACEBOOK/ Instagram.

Platné od 2.10.2022 . VOIRĒ Nails & Beauty.